Rapoo- It solutions & Corporate template

0502008198
צור קשר
aguda.m@ram-on.co.il

שלח דוא"ל

קיום הישוב כאגודה שיתופית מאפשר לתושבים מעורבות מלאה בקביעת סדר העדיפויות בחיי הקהילה, שלא כמו בישובים המנוהלים ע"י 'ועד-מנהל' המופעל ע"י הרשות האזורית.

הישוב מקבל שרותים מוניציפאליים מן המועצה האזורית הגלבוע. הם כוללים פינוי אשפה, אחזקת רשתות הביוב ותאורת רחובות, טיפול בגינון הציבורי, החזקת גני-ילדים במושב, ניהול בתי-ספר אזוריים ומערכת ההיסעים אליהם, מתנ''ס אזורי, מרכז לאוכלוסיית הקשישים, וכיו"ב.

שרותים תרבותיים וחברתיים נוספים מתקיימים ע''י הקהילה, באמצעות האגודה, במסגרת תקציב המאושר באסיפה הכללית אחת לשנה.

ההיטל לשרותים המקומיים עומד כיום על סך כ-650 ש''ח לחודש לכל בית-אב.

המועצה האזורית גובה מהתושבים מסי ארנונה ואגרות אשפה וביוב, כמקובל.

הניהול השוטף מבוצע ע''י מרכז-משק, ורכזת-מוניציפלית/מזכירה המשרתים את שתי האגודות גם יחד. ניהול החשבונות והכספים מתבצע בהנהלת-החשבונות של המושב.

חיי הקהילה, החברה והתרבות מתנהלים דרך ועדות נבחרות, הפועלות בהתנדבות, הכוללות:

ועד הנהלה של האגודה, המורכב מ- 7 חברים, מפקח על הניהול השוטף של התקציב ושאר החלטות האסיפה הכללית, מנחה את האחראים לביצוע, ומסדיר בעיות פרטניות בין התושב לאגודה, לפי הצורך.

ועדת ביקורת, המפקחת ומבקרת את תקינות המינהל באגודה.

ועדת קליטה, שתפקידה לראיין את המועמדים לקליטה בישוב, למיינם, ולהמליץ בפני האסיפה הכללית על קבלתם כחברים.

ועדת חינוך, המכוונת ומתאמת פעולות החינוך וחינוך-משלים לילדים.

ועדת נוער, המפעילה ומתאמת את פעילות החינוך המשלים לנוער.

ועדת נוי, לתכנון ולשיפור פני הכפר.

ועדת תרבות, היוזמת ומארגנת פעילות תרבותית וחברתית בקהילה.

ועדת בריאות, המתאמת ומייצגת את נושאי בריאות הקהילה מול המוסדות.

ועדת ספורט, היוזמת ומארגנת פעילות ספורטיבית ודואגת לתפעול ותחזוקה של מתקני הספורט.

ועדת חסד-של-אמת האחראית לנושאי קבורה, אבל, והנצחה.

ramon abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות